Naslovna Drugi Pišu Pravosuđe na naš način: Sutkinja “uzela” predmet u kojem je advokat njen prijatelj, nudila i da prekine godišnji odmor
Pravosuđe na naš način: Sutkinja “uzela” predmet u kojem je advokat njen prijatelj, nudila i da prekine godišnji odmor
0

Pravosuđe na naš način: Sutkinja “uzela” predmet u kojem je advokat njen prijatelj, nudila i da prekine godišnji odmor

0

Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH u Izvještaju o radu za 2018. godinu naveo je kako su prošle godini primili 895 pritužbi. Najveći broj pritužbi odnosio se na sudije (618 pritužbi ili 69 posto) i tužioce (213 pritužbi ili 24 posto).

Tokom 2018. godine Ured disciplinskog tužioca VSTV-a BiH riješio je 1.145 pritužbi. U usporedbi sa 2017. godinom to je povećanje od 212 riješenih pritužbi ili 22,7 posto.

Kako piše Klix.ba u Izvještaju o radu Ureda disciplinskog tužioca VSTV-a BiH navedena su 33 primjera, odnosno činjenična osnova za pokretanje disciplinskih postupaka protiv predsjednika sudova, sudija, glavnih tužitelja i tužitelja u pravosudnim institucijama BiH.

Predsjednici sudova/sudije/stručni saradnici

1. a) Tužena je, postupajući kao sudija za prethodni postupak u jednom krivičnom predmetu Općinskog suda dana 27.01.2015. godine, nakon što je po usmenom zahtjevu MUP Sektor kriminalističke policije, Odjeljenje za borbu protiv zloupotreba opojnih droga Sarajevo, odobrila izdavanje naredbe za pretresanje, te propustila postupiti u skladu sa članom 70. stav 2. ZKP FBiH, kojim je propisano da će nakon podnošenja usmenog zahtjeva za izdavanje naredbe o pretresanju sud zabilježiti dalji tok razgovora, a što je za posljedicu imalo nezakonitost dokaza pribavljenih izvršenjem naredbe i odbijanje tačke 1. optužnice;

b) tužena je kao postupajući sudija za prethodni postupak u jednom krivičnom predmetu, nakon donošenja naredbe za određivanje posebne istražne radnje, istu evidentirala putem CMS-a i pored toga što je naredba povjerljive prirode, na koji način je naredba učinjena dostupnim neovlaštenim osobama, te je i pored toga što je istog dana imala saznanje da je naredba povjerljive prirode aktivna u CMS-u, nakon usmenog obraćanja IKT službeniku suda, propustila poduzeti sve radnje i mjere i izdati sudsku naredbu kako bi se naredba o posebnoj istražnoj i strogo povjerljivoj radnji izbrisala iz CMS sistema. Naredba je izbrisana iz sistema sljedećeg dana i to prema naredbi predsjednika krivičnog odjeljenja suda.

2. Tužena je postupajući u žalbenom postupku u svojstvu predsjednika sudskog vijeća donijela rješenje u jednom izvršnom predmetu u kojem je pred prvostepenim sudom u fazama postupka “P” i “Mo” postupao njen sin kao punomoćnik tuženih, a što je protivno odredbama Zakona o parničnom postupku RS, kojima se propisuje da je krvno srodstvo u pravoj liniji razlog za isključenje sudije od vršenja sudijske dužnosti te da je sudija dužan po saznanju da postoji razlog za njegovo isključenje prekinuti svaki rad na predmetu i o razlozima za isključenje odmah obavjestiti stranke i predsjednika suda.

3. a) Tuženi je, postupajući kao predsjednik sudskog vijeća u jednom krivičnom predmetu, donio rješenje kojim se ukida pritvor i određuje jemstvo prema optuženim, u kojem je navedeno da rješenje donosi sud u vijeću iako sudije navedene u uvodu rješenja kao članovi vijeća nisu prisustvovale, niti su prethodno
vijećale i glasale o prijedlogu za određivanje jemstva, visini jemstva, kao ni mjerama zabrane, što je bio jedan od razloga za ukidanje navedenog rješenje od strane drugostepenog suda suda jer je doneseno od strane funkcionalno nenadležnog organa;

b) tuženi je, postupajući u dva prekršajna predmeta, bez prethodnog upozorenja i opomene koja nije konstatovana niti na zapisnik, udaljio punomoćnika oštećenog, odnosno izabranog branioca od strane okrivljenog;

c) tuženi je u 13 (trinaest) predmeta kojima je bio zadužen propustio pravovremeno provesti postupak po žalbi i prigovoru, te u zakonom propisanom roku dostaviti žalbu i prigovor na odgovor i nakon sticanja uvjeta predmet proslijediti drugostepenom sudu na nadležno postupanje;

d) tuženi u periodu od 11.02.2016. do 27.12.2017. u 23 izvršna predmeta nije poduzeo niti jednu radnju u periodu zaduženja, odnosno nije donio rješenje i izvršenju;

e) tuženi je u periodu od 01.01.2017. do 21.12.2017. ostvario ukupnu orijentacijsku normu u iznosu od 28,14 posto, sa riješenih 161 predmetom;

f) tuženi je u periodu od 01.01.2017. do 21.12.2017., bez opravdanih razloga, riješio samo 6,26 posto predmeta obuhvaćenih Planom rješavanja starih predmeta;

g) tuženi je u periodu od 01.01.2018. do 22.02.2018. godine odbio postupati u prekršajnim predmetima kojima je zadužen i nije riješio niti jedan predmet.

4. a) Tuženi je nemarno obavljao svoju službenu dužnost u izvršnom predmetu iniciranom 2009. godine u kojem je trebalo prioritetno postupati s obzirom na starost predmeta i činjenicu da je odlukom drugostepenog suda predmet vraćen na ponovno postupanje, te da je predmet bio obuhvaćen svim planovima rješavanja predmeta u periodu od 2013. do 2017. godine;

b) rješavajući predmete iz Plana rješavanja predmeta za 2016. godinu, tuženi je ostvario ukupnu realizaciju u procentu od 52,72 posto, a što je protivno članu 10. Uputstva za izradu plana rješavanja predmeta Vijeća kojim je propisana obaveza sudije da riješi minimalno 70 posto predmeta iz plana u odnosu na godišnji normativ.

5. Tužena je postupajući u jednom vanparničnom predmetu u periodu od 12.3.2014. godine, kada je podnesena žalba na rješenje suda od 27.9.2013. godine, pa do 14.10.2015. godine, propustila predmet povući iz arhive i postupiti po izjavljenoj žalbi.

6. Tužena je postupajući u jednom likvidacionom predmetu održala ročište o zaključenju likvidacionog postupka prije datuma objavljenog u rješenju suda i to na dan kada je istjecao i rok za prijavu potraživanja povjerioca, a da o promjeni datuma održavanja ročišta nije donijela posebno rješenje koje je trebalo biti objavljeno putem Službenih novina FBiH, te tako onemogućila povjerioca pravne osobe da sudjeluje u postupku i da eventualno svoje potraživanje naplati u likvidacionom postupku.

7. Tuženi je kao predsjednik suda, protivno zakonu donio rješenje kojim je radni odnos jednog izvršnog radnika zasnovan na određeno vrijeme prerastao u radni odnos na neodređeno vrijeme, te sa imenovanim istog dana zaključio ugovor o radu na neodređeno vrijeme bez obavljanja probnog rada.

8. a) Tuženi je u 21 prekršajnom predmetu kasnio u izradi odluka za vrijeme najmanje od 4 mjeseca do 1 godine;

b) u 2015. godini tuženi je 27 predmeta (5 kaznenih i 22 prekršajna) iskazao završenim iako nije izradio pismene otpravke odluka.

9. Tužena je postupala u dva krivična predmeta do njihovog okončanja u kojima je optuženi odnosno osuđeni bio njen rođak (sin od tetke), te propustila izvijestiti predsjednika suda o ovom srodstvu.

10. a) Tuženi je prilikom apliciranja na mjesto stručnog saradnika u sudu u prijavnom obrascu namjerno dao nepotpunu informaciju o svom radnom iskustvu i lažnu informaciju o vršenju dužnosti u tijelima političke stranke;

b) nakon što je saznao za pritužbu na njegovo imenovanje zbog navodnog članstva u političkoj stranci, namjerno propustio ispraviti ranije dostavljene informacije te dostavio informaciju da nije član upravnih i drugih tijela političkih stranaka.

11. a) Tuženi je došao u sud u stanju akutne alkoholiziranosti 27.10.2017.;

b) napustio sud u ranim jutarnjim satima 15.12.2017. godine iako je imao zakazanu glavnu raspravu u jednom Mal predmetu a o otkazivanju rasprave nije obavijestio stranke.

12. a) Tuženi je, iako ga je predsjednik sudskog vijeća upozorio da bi javno objavljivanje izdvojenog neslažućeg mišljenja povrijedilo tajnost vijećanja i glasanja propisanog zakonom, obavijestio prisutne u sudnici da, za razliku od preostalih članova sudskog vijeća, smatra da je optuženog trebalo osloboditi od optužbe za jednu tačku optužnice, što je preneseno u novinskom članku istog dana;

b) u periodu od 4.1.2017. do 23.5.2017. obavljao dužnost člana Senata Republike Srpske, za koju je VSTV svojim mišljenjem od 11.5.2017. utvrdilo da predstavlja angažman koji nije spojiv sa sudijskom dužnošću;

c) na seminaru održanom 17.3.2017. u prostorijama Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske (CEST RS) u Banjaluci, ometao rad edukatora i onemogućavao redovno odvijanje seminara, vrijeđao edukatore i uputio prijeteće upozorenje moderatoru.

13. a) Tuženi je postupajući u 5 (pet) parničnih predmeta koji se odnose na bračne sporove i sporove iz odnosa roditelja i djece, a koji su po zakonu hitni, nepravovremenim poduzimanjem više procesnih radnji značajno doprinio dužini trajanja postupka u navedenim predmetima, za period od najmanje 3 (tri) mjeseca do najmanje 1 (jedne) godine;

b) u periodu od 16.7.2015.godine do 19.12.2017.g. tuženi je kasnio u izradi presuda za vrijeme najmanje od 6 mjeseci do 9 mjeseci u 21 (dvadeset i jedan) parničnom predmetu.

14. Tuženi je na javnom mjestu, u jednom restoranu, stupio u verbalnu prepirku sa advokatom, nakon čega je došlo do fizičkog sukoba pri čemu je tuženi udario advokata u predjelu lica, a advokat je uzvratio udarivši tuženog u predjelu oka, što su prisutni za stolom zaustavili postavivši se između tuženog i advokata.

15. Tužena je postupajući u ponovljenom postupku radnog spora, nakon što je 1.4.2016. godine zaključila glavnu raspravu, iskazala predmet završenim 31.8.2016. godine, bez da je prethodno izradila presudu i istu dostavila strankama, nakon čega je kasnila u izradi presude sve do 25.5.2018. godine, kada je istu izradila, te propustila o razlozima prekoračenja roka za izradu presude izvijestiti predsjednika suda.

16. a) Tuženi je postupajući u jednom privrednom predmetu u svom izjašnjenju za zahtjev za izuzeće upotrijebio uvredljive epitete „nepismen“ i „neuk“ za podnesak stranke, i prekršio svoju etičku obavezu strpljivog, dostojanstvenog i korektnog odnosa prema strankama u postupku;

b) u jednom privrednom predmetu uputio spis predmeta višem sudu na postupanje po žalbi tek po proteku jedne godine i sedam mjeseci od prijema odgovora na žalbu;

c) u jednom privrednom predmetu propustio dostaviti žalbu na odgovor suprotnoj
strani u periodu od najmanje jedne godine.

17. Tužena je 54 krivična predmeta formirana u Kpp fazi iskazala završenim odlukom u meritumu, iako niti u jednoj fazi Kpp predmeta nije odlučivala o pritvoru, što je protivno članu 19. Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad sudija i stručnih saradnika u sudovima u BiH, te je iskazala veće rezultate rada, odnosno uvećala ostvarenu normu u 2014, 2015. i 2016. godini.

18. Tužena je 222 krivična predmeta formirana u Kpp fazi iskazala završenim odlukom u meritumu, iako niti u jednoj fazi Kpp predmeta nije odlučivala o pritvoru, što je protivno članu 19. Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad sudija i stručnih saradnika u sudovima u BiH, te je iskazala veće rezultate rada, odnosno uvećala ostvarenu normu u 2014, 2015. i 2016. godini.

19. Tužena je, nakon što je dvojici stručnih saradnika prestao mandat, propustila presignirati 1740 predmeta od kojih su 793 stara predmeta obuhvaćena Planom za 2018, čime je nemarno obavljala dužnost predsjednika u poduzimanju potrebnih mjera za osiguranje ažurnosti suda i kontroliranje i praćenje rješavanja više stotina predmeta iz starijih godina a koji su zbog propusta tužene bili neraspoređeni godinu i mjesec, odnosno deset mjeseci.

20. Tužena je kao sudija izvjestilac, iako postupajući u skladu sa Planom rješavanja predmeta, propustila u 3 krivična predmeta izvršiti redovnu kontrolu zastare, odnosno propustila pravovremeno poduzeti sve neophodne radnje radi okončanja žalbenog postupka za vrijeme od najmanje godinu dana i 7 mjeseci do preko dvije godine dana, zbog kojih propusta tužene je nastupila apsolutna zastarjelost krivičnog gonjenja u tim predmetima.

21. a) Tužena je propustila poduzeti radnje i okončati predmet koji je predsjednik suda odredio da je hitan u periodu od dvije godine i četiri mjeseca;

b) tužena je tokom 2015. i 2016. iskazala 43 predmeta završenim iako nije izradila pismene otpravke odluka, odnosno namjerno dala obmanjivu informaciju u vezi sa rezultatima rada i ostvarenom orijentacionom normom.

22. Tužena je, postupajući u jednom krivičnom predmetu, nakon što je dana 26.12.2013. godine, donijela rješenje o razdvajanju krivičnog postupka u odnosu na jednog optuženog te presudu u odnosu na druga dvije optužene osobe, propustila izdati naredbu za formiranje novog predmeta te arhivirala krivični predmet koji nije pravosnažno okončan, uslijed čega je navedeni predmet bio arhiviran naredne dvije godine, što je u značajnoj mjeri doprinijelo i kasnijem nastupanju zastarjelosti krivičnog gonjenja u odnosu na jednog optuženog.

23. a) Tužena je presignirala sebi u rad predmet, iako je u prijateljskim odnosima sa zakonskim zastupnikom stranke, kontaktirala zakonskog zastupnika i punomoćnika stranke u postupku, davala im informacije vezane za preduzete radnje u predmetu, nudila da prekine godišnji odmor kako bi postupala po podnescima stranke, te pružala pravnu pomoć i savjete njegovom punomoćniku;

b) omogućavala zakonskom zastupniku i punomoćniku stranke u postupku da bez korištenja njihovih procesnih prava na uvid i pregledanje spisa, dođu do informacija o preduzetim radnjama druge strane i suda;

c) za vrijeme postupka telefonski kontaktirala zakonskog zastupnika i punomoćnika stranke u postupku, razgovarajući o postupanju u predmetu, te dogovarala sastanak u vlastitom domu sa zakonskim zastupnikom stranke.

24. a) Tužena je u 3 predmeta radnog spora propustila donijeti i izraditi odluke u
periodu od 6 mjeseci do 1 godine i 6 mjeseci;

b) u 1 radnom sporu propustila je održati ročište u periodu od 6 mjeseci nakon što je drugostepeni sud ukinuo presudu i vratio predmet prvostepenom sudu;

c) u 1 radnom sporu propustila je postupiti pod odluci Ustavnog suda BiH da predmet hitno riješi i obavijesti Ustavni sud u roku od tri mjeseca tako što je donijela presudu 6 mjeseci nakon zaključenja glavne rasprave a Ustavni sud BiH je obavijestila o poduzetim radnjama 5 mjeseci nakon donošenja odluke.

25. Tuženi je kao stečajni sudija u jednom stečajnom predmetu, uprkos načelu hitnosti postupanja u stečajnom postupku, propustio da nakon izjavljivanja žalbe od strane razlučnog povjerioca na rješenje suda, po istoj pravovremeno postupi, tako što je predmetnu žalbu na odgovor stečajnom upravniku uputio tek nakon najmanje dvije godine i tri mjeseca po prijemu žalbe i što je propustio poduzeti daljnje radnje po izjavljenoj žalbi nakon prijema odgovora na žalbu od stečajnog upravnika sve do podnošenja disciplinske tužbe 13.12.2018. godine, zbog čega unatoč urgencijama razlučnog povjerioca, po predmetnoj žalbi nije odlučeno niti četiri godine i devet mjeseci nakon njenog podnošenja.

26. a) Tužena je postupajući u dva parnična predmeta neopravdano kasnila u izradi presude, i to u jednom predmetu pet mjeseci i u drugom predmetu najmanje šest mjeseci;

b) tužena je prekoračila rok za dostavljanje spisa drugostepenom sudu na odlučivanje po žalbi najmanje 10 (deset) mjeseci.

Glavni tužioci/tužioci

1. Tužena je, zastupajući optužnicu u jednom krivičnom predmetu, prilikom ispitivanja svjedoka, upustila se u neprimjerenu raspravu sa postupajućim sudijom te se odbijala pokoriti naređenjima i upozorenjima sudije, zbog čega joj je sud izrekao novčanu kaznu i udaljio iz sudnice, a glavni pretres odložio na neodređeno vrijeme.

2. Tužena je postupajući kao tužilac u jednom predmetu u periodu od 09.01.2008. godine, kada je izdata naredba za vještačenje po vještaku ekonomske struke propustila efikasno rukovoditi vještačenjem, koje nikad nije okončano, pa sve do 22.06.2018. godine kada je kompletan predmet dostavljen na uvid Federalnom tužilaštvu FBiH, te je u istom periodu propustila poduzeti bilo koju drugu procesnu radnju u cilju okončanja postupka i donošenja tužilačke odluke u ovom predmetu.

3. Tužena je propustila poduzeti ijednu tužilačku radnju u jednom predmetu za sve vrijeme dok je bila zadužena predmetom, odnosno za vrijeme od najmanje 4 (četiri) godine i 8 (osam) mjeseci, što je dovelo do zastare krivičnog gonjenja.

4. Tuženi je, postupajući nepažljivo i neefikasno, propustio predmet okončati prije apsolutne zastare krivičnog gonjenja, nakon čega je nastavio postupati i donio odluku u predmetu u kojem je godinu i pet mjeseci ranije nastupila zastara krivičnog gonjenja.

5. Tuženi je namjerno dao lažnu i nedovoljnu informaciju o svojoj ranijoj osuđivanosti u vezi sa prijavama za radno mjesto tužioca.

6. a) Tužena je prije okončanja istrage u tužilačkom predmetu, uputila pismo oštećenim, u kojem su sadržane informacije, prikupljene u istrazi, koje se odnose na sadržaj službene zabilješke i izjave ovlaštenog službenog lica, kao i sadržaj izjava svjedoka krivičnopravnog događaja, te eventualnu povredu dužnosti ovlaštenog službenog lica, ozbiljno kršeći svoju dužnost obavještavanja oštećenog u okvirima propisanim Zakona o krivičnom postupku FBiH, koje informacije su istog dana i javno objavljene;

b) iako je Smjernicama za sprječavanje sukoba interesa u pravosuđu VSTV-a propisano da nosilac pravosudne funkcije ne bi smio javno ili privatno komentarisati završene ili predmete koji su u toku, tužena je javno komentarisala predmet koji nije pravosnažno okončan, navodeći da su u istrazi “curile” informacije, da se pojavio “paralelizam u istrazi”, da je tužilaštvo bilo u “silnim problemima” i da “vrlo odgovorno” tvrdi da je tužilaštvo “zalutalo u kvalifikaciju”, čime je ispoljila ponašanje u tužilaštvu i van tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke funkcije.

7. a) Tuženi je u 3 (tri) krivična predmeta nemarno postupao (propustio pribaviti originalnu medicinsku dokumentaciju, propustio razdužiti tužilački predmet te propustio dostaviti obavijest o donesenoj tužilačkoj odluci);

b) tuženi je u 3 (tri) krivična predmeta propustio postupiti u skladu sa odlukom kolegija tužilaca, odnosno obaveznom instrukcijom glavnog tužioca.

(Klix)

OSTAVITE KOMENTAR

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *